Till media

 

MEDDELANDE 10.4 2019


 
Finlands Föräldraförbund välkomnas med i det nordiska föräldrasamarbetet

 
Finlands Föräldraförbund – Suomen Vanhempainliitto kommer med i de nordiska föräldraorganisationernas samarbete inom Nordisk Kommitté (NoKo). Beslutet om att välkomna organisationen fattades under NoKo:s möte i Solna i Sverige den 5 april.  Ulla Siimes, som är verksamhetsledare vid Finlands Föräldraförbund, ser framemot utbyte av erfarenheter i ett nordiskt sammanhang. ”Det känns meningsfullt att höra om vad andra föräldraorganisationer arbetar med och många uppslag kan också anpassas till vår egen verksamhet i Finland”.
Ibland så arbetar man inom organisationsvärlden längs tidigare upptrampade stigar och därför är hälsosamt för alla att få se på sin egen verksamhet i ett större sammanhang. Jag tror att vi alla medverkande organisationer i NoKo kan lära oss av varandra.  Då våra nordiska samhällen liknar varandra så är det givande att följa med diskussionen i de övriga nordiska länderna, säger Ulla Siimes. Det är viktigt att också finskspråkiga organisationer i Finland aktivt tar del i det nordiska samarbetet, framhåller verksamhetsledare Siimes.
 
Mera information ger:
Finlands Föräldraförbund – Suomen Vanhempainliitto
Verksamhetsledare Ulla Siimes
ulla.siimes@vanhempainliitto.fi Tfn +358 40 553 0981


TIEDOTE 10.4.2019
Suomen Vanhempainliitto mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön
 

Pohjoismainen vanhempainjärjestöjen yhteistyöverkosto Nordisk Kommitté, NoKo, toivottaa Vanhempainliiton tervetulleeksi mukaan toimintaansa. NoKon johtoryhmä tapasi Ruotsin Solnassa 5. huhtikuuta. Ajatustenvaihto ja kokemusten jakaminen Pohjolassa kiinnostaa Vanhempainliiton toiminnanjohtajaa Ulla Siimestä. ”On tärkeä tietää mitä muissa vanhempainjärjestöissä tehdään. Monet muiden hyväksi havaitut käytännöt voivat olla sovellettavissa Suomen oloihin”.
 
Joskus järjestökentällä tallustetaan omilla tutuilla poluilla ja siksi jokaiselle järjestössä toimivalle on tärkeää nähdä oma toiminta laajemmassa yhteydessä. ”Uskon kaikkien NoKo:n yhteistyötahojen oppivan toisiltaan”. Ulla Siimeksen mielestä on kiinnostavaa seurata keskustelua kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä muissa  Pohjoismaissa koska yhteiskuntarakenteissa on paljon samankaltaisuutta. On tärkeää, että myös suomenkieliset järjestöt ottavat aktiivisen roolin pohjoismaisessa yhteistyössä.
 
Lisätietoja antaa:
Suomen Vanhempainliitto
Toiminnanjohtaja Ulla Siimes
ulla.siimes@vanhempainliitto.fi puh. +358 40 553 0981

 

PRESSMEDDELANDE 17.9 2018

Nordiska föräldraorganisationer lär sig om supandet på Island

Den isländska föräldraorganisationen Heimili og skóli axlar ordförandeskapet för det nordiska samarbetet mellan föräldraorganisationer under de två kommande åren 2018-2020. De nordiska föräldraföreningarna samarbetar inom ett nätverk som kallas Nordisk Kommitté, NoKo. Nätverket arrangerar en nordisk föräldrakonferens vartannat år. Hösten 2020 kommer konferensen att ordnas på Island och då kommer deltagarna att höra mera om det framgångsrika förebyggande arbetet som gjorts på Island som lett till minskad användning av rusmedel bland barn och unga.

 

Den 14-15 september träffades nordiska föräldraorganisationer till en konferens i Gardermoen i Norge under ledning av Gunn Iren Müller från norska FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Under konferensen fick vi höra verksamhetsledare Hrefna Sigurjónsdóttir från isländska Heimili og skóli presentera de häpnadsväckande goda resultaten som det preventiva ungdomsarbetet lett till på Island. Ett mångprofessionellt samarbete i kommunerna, men inte minst med en aktiv insats från isländska föräldrar och föreningar, har lett till en drastisk minskning av användningen av alkohol och droger bland de isländska ungdomarna. Andelen 15-16 åringar som nu uppger att de varit kraftigt berusade under den senaste månaden har sjunkit från 42% för tjugo år sedan till 5% idag. Andelen ungdomar som använder cannabis har sjunkit under samma tidsspann från 17 till 2%. (Graf från ICSRA) Inte heller Island är ett paradis, där man kan slå sig till ro gällande det preventiva arbetet, säger Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, som är ordförande för Heimili og skóli. Därför är det viktigt att samla nordiska föräldraorganisationer till diskussion om hur man kan fortsätta utveckla arbetet och hitta nya modeller för att motarbeta att barn och unga far illa.

Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, som nu axlar ordförandeskapet efter för det nordiska samarbetet inom NoKo ser framemot att byta erfarenheter med andra nordiska föräldrar. ”Jag tror att vi föräldrar kan lära oss av varandras erfarenheter trots att det finns olikheter i de nordiska länderna.”  

Sigrún Edda Eðvarðsdóttir från isländska Heimili og skóli (till vänster) tar över ordförandeskapet efter Gunn Iren Müller från norska FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Bild: Anne D. Nilsen

 

Mera information om nordiskt föräldrasamarbete inom NoKo hittas på:

http://nordiskkomite.org/

Nordisk Kommittés ordförande Sigrún Edda Eðvarðsdóttir

Tfn +354- 863-3326, heimiliogskoli@heimiliogskoli.is

Nordisk Kommittés administratör Maarit Westerén

Tfn +358-50-3055949

 

 

PRESSMEDDELANDE 15.11 2017

 

Det nordiska föräldrasamarbetet välkomnar Färöarna

Nordisk Kommitté NoKo är ett samarbetsnätverk för föräldraorganisationer i de nordiska länderna som nu stärkts med Heim & Skúli på Färöarna. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter om hur man kan utveckla samarbetet mellan föräldrar och skolan i våra respektive länder. Då likheterna är stora i skolorna i Norden är det givande att utväxla idéer och tankar med andra föräldraorganisationer, säger Jóngerð Martinsdóttir Nielsen från färiska Foreldrafelagið Heim og Skúli.

I det självstyrande öriket Färöarna finns det ungefär 50 000 invånare, varav ungefär 7 000 är barn som går i grundskolan. Färiska föräldrar har varit organiserade i Foreldrafelagið Heim & Skúli sedan 2006. Verksamheten drivs av en styrelse och organisationen har ingen anställd personal, men får ett årligt ekonomiskt stöd från det färiska kulturministeriet.

Nordisk Kommitté NoKo välkomnar varmt färingarna med i samarbete, säger Gunn Iren Müller från norska Foreldreutvalget for grunnopplæringen som är ordförande för NoKo. - Det kommer att bli givande att få ta del av ett mindre örikes perspektiv och erfarenheter i skolfrågor. Gunn Iren Müller hoppas att föräldrar från Färöarna har möjlighet att aktivt delta i NoKo:s nordiska föräldrakonferens som kommer att arrangeras i september 2018 i Norge.

 

Mera information ger:

Ordförande för Foreldrafelagið Heim og Skúli  Jóngerð Martinsdóttir Nielsen, jongerd-nielsen@kallnet.fo, Tfn (+298) 72 45 76, heimogskuli.fo

 

NoKos ordförande Gunn Iren Müller e-post: gim@fug.no eller tfn (+47) 415 65 878 nordiskkomite.org


PRESSMEDDELANDE 19.9.2016

Nordisk Kommitté för skolbarns föräldrar:

Mångfald och individualisering teman för norsk ordförande


 ”Eleverna i skolorna i de nordiska länderna är mera heterogena än tidigare. Det gäller inte endast flyktingbarn och nyanlända, utan också allt fler inkluderade barn som är i behov av specialundervisning. I en vanlig klass kan det finnas elever med särbegåvning som också de behöver bli beaktade och sedda. Det gäller för skolan och oss föräldrar att se och kunna stödja varje barns inlärningspotential”. säger Gunn Iren Müller som är nyutsedd ordförande för det nordiska föräldrasamarbetet.

Gunn Iren Müller verkar som ordförande i norska FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen, som har ordförandeskapet för det nordiska föräldrasamarbetet under de kommande två åren. De nordiska föräldraorganisationerna samarbetar inom nätverket Nordisk Kommitté- NoKo.

NoKo samlades i 16-17.9 till en föräldrakonferens i Solna, Stockholm. Temat för konferensen var ”Samverkan och inflytande mellan skola och hem”.  FUGs ordförande Gunn Iren Müller lyfter upp det värdefulla med att nordiska föräldraorganisationer lär sig av varandras erfarenheter och har möjlighet att utbyta idéer om samarbete mellan skola och hem.


FUGs ordförande Gunn Iren Müller e-post: gim@fug.no eller tfn (+47) 415 65 878